Energimærkning af boliger er lovpligtigt. Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi.

Energimærkningen af bygningen indebærer, at bygningen gennemgås af en energikonsulent, der dels vurderer bygningens energitilstand og på det grundlag indplacerer den på en skala fra A1, A2, B, C til G, hvor A1 udtrykker høj energieffektivitet og G lav effektivitet. Derudover indeholder energimærkningen en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien. Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser i bygninger. Energiforbedring gavner ikke alene din privatøkonomi. Ved at spare energi forbedrer du også klimaet, Danmarks betalingsbalance og forsyningssikkerheden. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima med mindre fodkulde og træk.
For boliger under 25 år, se under "nyere boliger".


De situationer, der udløser krav om energimærkning er: salg eller udleje af lejligheder eller ejendomme/bygninger, nybyggeri eller regelmæssig energimærkning af store bygninger. Se mere om reglerne for forskellige boligtyper nedenfor.


Enfamiliehuse og række/kædehuse mv.
Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et enfamiliehus på 60 m2 eller derover skal sælges. For række-, kæde- og dobbelthuse betragtes hver boligenhed som én bygning, hvilket indebærer, at der her kun er krav om, at den enkelte boligenhed energimærkes. Det er dermed sælgers pligt at sørge for, at køber inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom. Hvis salget sker ved ejendomsmægler, har sælger pligt til at fremlægge en energimærkning af bygningen for ejendomsmægleren forud for annoncering af bygningen til salg, fordi energimærket skal fremgå af annoncer for ejendommen.

Er boligejerne organiseret i en formel ejerforening eller andels/anpartsforening, og er husene udstykket til ejerlejligheder eller andele/anparter, er det, som ved salg eller overdragelse af ejerlejligheder, andele og anparter i flerfamilieshuse, som udgangspunkt ejerforeningen eller andels/anpartsforeningen, der er forpligtet til at stille en gyldig energimærkning til rådighed.

En energimærkning er som udgangspunkt gyldig i ti år. Hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med en tilbagebetalingstid på under ti år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, er gyldigheden dog kun syv år. Hvis huset sælges flere gange inden for henholdsvis den ti- eller syv-årige periode, kan den samme energimærkning benyttes igen.

Ejerlejligheder
Det er lovpligtigt at fremlægge en energimærkning, når en ejerlejlighed skal sælges. Energimærkning udarbejdes for hele ejendommen, hvor der er tale om etageejendomme. Det er sælgers pligt at sørge for, at køber får udleveret en energimærkning, før aftale indgås. Hvis lejligheden sælges ved ejendomsmægler har sælgeren pligt til at fremlægge en energimærkning af bygningen for ejendomsmægleren forud for annoncering til salg, fordi energimærket skal fremgå af annoncer for lejligheden. Ejerforeningen er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for sælgeren. Ejer man en lejlighed, kan man således til enhver tid kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning for ejendommen til rådighed uden beregning. Mærkningen skal fremlægges for køber, inden en eventuel aftale om salg.

En energimærkning er gyldig i enten ti eller syv år afhængig af besparelsespotentialet i energimærkningen og kan bruges igen, når lejligheder i bygningen sælges inden gyldighedens ophør.

Andelsboliger og lign.
Ved overdragelse af andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab er der krav om energimærkning. Det er overdragerens pligt at sørge for, at køber får udleveret en energimærkning, før aftale indgås. Hvis overdragelsen af andel, anpart eller aktie i boligfællesskab sker ved ejendomsmægler, har overdrager pligt til at fremlægge en energimærkning af bygningen for ejendomsmægleren forud for annoncering til salg, fordi energimærket skal fremgå af annoncer for lejligheden. Det er andels/anpartsforeningen, der er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for overdrageren, når en bolig skal overdrages. Som ved ejerlejligheder er det foreningen, der skal betale.

Hvis andelen/anparten er en lejlighed i en fleretages bygning gælder samme regler som ved salg af ejerlejligheder. Det vil sige, at hele ejendommen skal energimærkes. Hvis andelen/anparten er et hus (række- kæde- eller dobbelthus eller fritliggende), hvor de enkelte boligenheder kun er adskilt ved lodret skel, skal hver enhed energimærkes som var det én bygning.

Udlejning
Ved udleje af en ejendom, for eksempel et enfamilieshus, en bolig- eller erhvervsenhed eller andre erhvervslokaler i en ejendom er der krav om energimærkning af ejendommen eller den pågældende enhed. Det er ved udlejning udlejers/ejers pligt at sørge for, at lejer får udleveret energimærkningen, inden lejeaftalen indgås. Det er udlejer/ejer, der skal betale for energimærkningen, når en bolig skal udlejes. Udlejeren kan efterfølgende pålægge lejerne udgifterne til energimærkningen over varmeregningen.
 
Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr. udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen.


 

 

Mærkningens indhold

Energimærkningen har til formål at give boligkøbere og lejere et billede af, hvad det koster at opvarme ejendommen, allerede inden der skrives under på købs- eller lejeaftale.

Samtidig giver mærkningen et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre og hvor meget man kan spare på el- og varmeregningen.

Mærkningen oplyser om energiforbrug til opvarmning af bygningen og til drift af de faste bygningsinstallationer.

Hver bygning får et mærke fra A til G. Skalaen svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.

 

 

hus2.jpg

 

 

 hus.jpg

 

Nye bygninger
Det er lovpligtigt, at nye bygninger på 60 m2 eller derover energimærkes, og at energimærkningen indsendes til kommunen inden ibrugtagning eller færdigmelding. Det påhviler den bygherre, der opfører byggeriet, at få foretaget denne første energimærkning af ejendommen og stille den til rådighed for de kommende ejere. Formålet med energimærkning af nye bygninger er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i bygningsreglementet.

Sommerhuse
Som andre nye bygninger skal nyopførte sommerhuse energimærkes. Salg og udleje af sommerhuse skal ikke længere energimærkes. Det bemærkes, at sommerhuse - også nyopførte - har været fritaget for energimærkning siden 26. oktober 2010, hvor Energistyrelsen sendte udkast til en ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring, men fra 1. februar 2011 skal nyopførte sommerhuse igen energimærkes. 

Regelmæssig energimærkning af store ejendomme
Flerfamiliehuse eller andre store ejendomme over 1.000 m2 skal altid have gyldigt energimærke. Det betyder, at en bygning med et energimærke på ti år, skal energimærkes igen efter ti år uanset, om der finder et salg sted eller ej. Hvis bygningen har et energimærke på syv år på grund af besparelsespotentiale, skal bygningen energimærkes igen efter syv år uanset, om der finder et salg sted eller ej. Reglerne for regelmæssig energimærkning af bygninger gælder både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje-, og andelsboliger) og bygninger, der anvendes til erhvervsformål.

Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS - Telefon 96 60 10 10 - Mobil 23 22 05 54 - Email info@pp-ikast.dk